KLUBO ĮSTATAI:
 • Panevėžio krašto radijo klubas (toliau PKRK) yra savanoriška, savarankiška, visuomeninė organizacija, vienijanti radijo sporto entuziastus Lietuvos Respublikoje.
 • PKRK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinės radijo mėgėjų sąjungos (IARU) rekomendacijomis ir šiais Įstatais.
 • PKRK palaiko ryšius su kitomis Lietuvos mėgėjiško radijo organizacijomis, klubais bei tarptautinėmis visuomeninėmis organizacijomis, gali sudaryti su jomis susitarimus o taip pat įstoti į Lietuvos bei tarptautines visuomenines organizacijas.
 • PKRK turi juridinio asmens statusą, savarankišką balansą, antspaudą, savo simboliką, atsiskaitomąją sąskąitą bei valiutinę sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Už savo prievoles PKRK atsako visu savo turtu.
 • PKRK TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
  • Radijo sporto vystymas ir populiarinimas Lietuvoje.
  • Techninės kūrybos ir eksperimentinių tyrimų telekomunikacijų ir mėgėjiško radijo ryšio srityje skatinimas.
  • Sportinių, techninių, humanitarinės pagalbos panaudojant mėgėjiško ryšio galimybes užmezgimas bei koordinavimas su kitomis Lietuvoje ir užsienyje įregistruotomis visuomeninėmis organizacijomis.
  • Dalyvavimas kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis Lietuvos radijo ryšio kortelių (QSL) biuro bei mėgėjiško radijo visuomeninės kvalifikacinės komisijos veikloje.
  • PKRK narių interesų atstovavimas Valstybės įmonėje Valstybinėje radijo dažnių tarnyboje (VĮ VRDT), kitose valstybės įstaigose, o taip pat užsienio valstybių visuomeninėse organizacijose.
  • Savo Įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui PKRK gali steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos respublikos įstatymus, samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai, užsiimti leidyba.
 • PRIĖMIMO Į PKRK NARIUS IR IŠSTOJIMO IŠ JŲ TVARKA
  • PKRK nariais gali būti visi besidomintys radijo sportu asmenys, kurie pripažįsta šiuos įstatus, moka nario mokesčius ir yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.
  • Narius priima PKRK taryba gavusi raštišką prašymą.
  • Narys gali savo noru išstoti iš PKRK, pranešdamas apie tai PKRK tarybai raštu.
  • Už Įstatų nesilaikymą narys gali būti pašalinamas iš PKRK tik visuotiniame narių susirinkime, jei už pašalinimą balsuoja ne mažiau kaip 75 procentai visuotinio susirinkimo dalyvių.
  • Savo noru išstojusiems arba pašalintiems iš PKRK nariams jų įmokėti mokesčiai, perduotos lėšos bei perduotas turtas negrąžinami.
 • PKRK nariai turi teisę:
  • dalyvauti PKRK susirinkimuose bei kituose renginiuose;
  • rinkti PKRK tarybą ir revizijos komisiją ir patys būti į jas išrinkti;
  • gauti informaciją apie PKRK veiklą ir klubo narių sąrašą;
  • teikti pasiūlymus dėl PKRK veiklos;
  • mėgėjiško radijo ryšio dokumentuose žymėti savo narystę PKRK bei klubo simboliką.
 • PKRK narys privalo:
  • žinoti PKRK Įstatus bei jų laikytis;
  • ginti PKRK garbę varžybose;
  • laikytis VĮ VRDT licenzijos bei radijo sporto etikos reikalavimų;
  • mokėti nario stojamąjį ir metinį mokesčius.
 • PKRK STRUKTŪRA IR VALDYMAS
  • PKRK vienija radijo ryšio, sportinės radijo pelengacijos, telegrafijos sporto šakas, informatikos bei telekomunikacijų sričių kūrybines grupes.
  • Aukščiausias PKRK valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris rengiamas kasmet.
  • Esant būtinybei, PKRK taryba gali sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą.
  • Visuotinių narių susirinkimų datą, darbotvarkę ir atstovavimo normas nustato PKRK taryba. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 50 procentų PKRK narių arba jų atstovų. Susirinkimo nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma ir yra teisėti, jei už juos balsuoja ne mažiau kaip 50 procentų susirinkimo dalyvių.
 • PKRK visuotinas narių susirinkimas:
  • išklauso ir patvirtina PKRK tarybos bei revizijos komisijos ataskaitas;
  • įvertina PKRK tarybos veiklą per praeitus metus;
  • svarsto ir numato tolimesnę PKRK veiklos programą;
  • esant reikalui, keičia PKRK Įstatus, kurie gali būti pakeisti ar papildyti tik visuotinio narių susirinkimo nutarimu, už kurį balsuoja ne mažiau kaip 75 procentai visuotinio susirinkimo dalyvių;
  • renka PKRK tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotojus, tarybos ir revizijos komisijų narius;
  • sprendžia narių pašalinimo iš PKRK klausimus, nagrinėja skundus dėl pašalinimo ir priima galutinį sprendimą;
  • nustato stojamojo ir metinio mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;
  • sprendžia PKRK veiklos pasibaigimo klausimą.
 • Laikotarpiais tarp visuotinų susirinkimų PKRK veiklai vadovauja taryba, kuri renkama trejiems kalendoriniams metams visuotiniame narių susirinkime. Rinkimų tvarką ir balsavimo procedūrą nustato visuotinis narių susirinkimas.
 • Į PKRK tarybą renkami 3-7 nariai. PKRK tarybos sudėtis yra: pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, atsakingi už konkrečias veiklos sritis, sekretorius.
 • PKRK taryba:
  • vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  • organizuoja sportinius ir techninius renginius;
  • šaukia visuotinius narių susirinkimus;
  • priima naujus narius;
  • teikia informaciją PKRK nariams;
  • esant reikalui samdo darbuotojus bei sudaro specialias komisijas konkretiems klausimams spręsti;
  • kiekvieną mėnesį rengia PKRK aktyvo susirinkimus, tradicinius sportinius – techninius seminarus bei kitus renginius;
 • PKRK tarybos pirmininkas koordinuoja tarybos darbą, pasirašo dokumentus, atstovauja tarybą valstybinėse įstaigose, Lietuvos ir užsienio visuomeninėse organizacijose.
 • Finansinius – ūkinius reikalus tvarko PKRK tarybos pirmininkas arba sekretorius.
 • PKRK revizijos komisiją sudaro trys nariai, kurie renkami visuotiniame narių susirinkime vieneriems kalendoriniams metams. Iš savo tarpo revizijos komisija išsirenka pirmininką.
 • Į revizijos komisiją negali būti renkami PKRK tarybos nariai.
 • Revizijos komisija patikrinimo rezultatus užfiksuoja aktuose ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui.
 • PKRK LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI BEI JŲ NAUDOJIMO TVARKA
  • PKRK lėšų ir pajamų šaltiniai:
   • nario mokestis;
   • valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms sporto ir kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti;
   • fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos;
   • kredito įstaigų palūkanos už saugomas PKRK lėšas;
   • skolinto kapitalo lėšos;
   • įplaukos už klube atliktas paslaugas;
   • lėšos iš įsteigtų įmonių pelno;
   • lėšos iš leidybinės veiklos,
   • kitos teisėtai įgytos lėšos.
 • Visos lėšos naudojamos PKRK įstatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo finansavimui.
 • PKRK VEIKLOS PASIBAIGIMAS
  • PKRK veikla baigiama visuotinio narių susirinkimo nutarimų jei susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip 75 procentai PKRK narių ir už klubo likvidavimą balsuoja ne mažiau kaip 90 procentų dalyvių arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
  • Visus klausimus, susijusius su PKRK veiklos pasibaigimų sprendžia visuotinio narių susirinkimo išrinkta likvidacinė komisija.